Van rechtswege is het verplicht op school een vertrouwenspersoon aan te wijzen bij wie medewerkers en leerlingen (of namens hen ouders, verzorgers of voogden) zich met problemen kunnen melden. Ook is er een klachtencommissie ingesteld. Het modelreglement vertrouwenspersoon en klachtencommissie ligt op school ter inzage. Mocht er een klacht worden ingediend, dan kan deze worden gericht aan het bevoegd gezag en/of rechtstreeks naar de klachtencommissie van het Katholieke Onderwijs. Voor de verdere gang van zaken kan contact opgenomen worden met deze klachtencommissie.
Jaarlijks rapporteren de vertrouwenspersoon en klachtencommissie aan het bestuur over de in behandeling genomen klachten.

Klachtencommissie van het Katholiek Onderwijs  
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
T: 070-3925508

Vertrouwenspersoon SOTOG
Mevrouw M. Tjepkema
T: 06-30546837

Vertrouwenspersoon VSO Lochem
Mevrouw N. Platter
T: 0573-750872