VSO Lochem biedt onderwijs binnen het uitstroomprofiel ‘Vervolgonderwijs’. Dat wil zeggen dat wij het leren en onderwijzen richten op de leerroutes van het Voortgezet Onderwijs; van de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) in het VMBO tot en met het VWO. Gezien de kleinschaligheid van onze school (zo’n 36 leerlingen maximaal) is dat een niet eenvoudige opdracht. Maar plaatsing op onze school mag niet betekenen dat het leertraject van de leerling onderbroken wordt en er een achterstand ontstaat waardoor de leerling mogelijk een heel schooljaar ‘verliest’.

Vanwege de korte verblijfsduur van de leerlingen op onze school is het onderwijsaanbod organisatorisch ingedeeld in een viertal arrangementen.

Om dit individueel gericht onderwijs mogelijk te maken, is het concept van ‘Blended Learning’ ingevoerd; een geïntegreerde combinatie van online leren – met behulp van digitale lesmethodes – en ‘contactonderwijs’.

Vier onderwijspakketten

1. PTA school van herkomst
De leerlingen volgt het programma toetsing en afsluiting van de school van herkomst als de verwachting is dat hij of zij binnen een periode van drie maanden weer terug gaat naar de school van herkomst.

2. PTD & PTA (waaronder de (pre)Entreeopleiding)
De leerling volgt het programma Toetsing en Doorstroming voor de onderbouw van VSO Lochem. Voor de bovenbouw volgt de leerling het PTA voor de bovenbouw. Zowel het PTD al het PTA zijn gebaseerd op de einddoelen van het Voortgezet Onderwijs als vermeld in de verschillende lesmethodes. Indien nodig wordt bijles verzorgd door “Toptutors.nl”.

Verbrede brugklassen
Om bovengenoemde aanpak mogelijk te maken werken wij met zogenaamde ‘verbrede brugklassen”.
In alle groepen worden alle leerroutes (van VMBO b tot en met HAVO en Entree) aangeboden.
Hierdoor worden optimale ontwikkelkansen voor iedere leerling geboden.

3. IVIO@school modules
Gelijk aan arrangement 2, maar voor één of meer theorievakken die niet in het pakket van de school zijn opgenomen, kan een IVIO-module worden ingekocht.

4. Voorbereiding op plaatsing V(S)O in de regio
Voor leerlingen die in staat zijn het onderwijs te volgen op een (reguliere) school in de regio worden afspraken gemaakt met zowel Pactum als de ontvangende school voor plaatsing. Dit kan zijn om (extraneus) deel te nemen aan examens.

Weekplanner

Iedere leerling krijgt op maandagochtend de weekplanner aangereikt van de mentordocent. Op de weekplanner staan de individuele planning van de lesstof en eventuele toetsen vermeld die de leerling aan het eind van de schoolweek gemaakt moet hebben. Het gaat hierbij om tenminste de lesstof van de kernvakken. De weekplanner is de vertaling van de didactische doelen die in het OPP van iedere leerling afzonderlijk staan vermeld. Deze leerstof wordt verdeeld over het resterende aantal weken en opgenomen in de weekplanner.

Weekkaart

Bij de start van iedere schoolweek bespreekt de mentordocent een werkpunt met de leerling. Alle leerkrachten geven een beoordeling op het gedrag en de werkhouding gericht op het werkpunt. De groepsleiding en ouder(s) ontvangen wekelijks de ingevulde weekkaart. Daardoor kunt u de vorderingen en ontwikkelingen van uw kind volgen.