VSO Lochem biedt onderwijs aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, die wonen op het terrein van het behandelcentrum van Pactum. Een zogenaamde ‘3-milieuvoorziening’. Jongeren die verblijven in het behandelcentrum worden om uiteenlopende redenen uit de eigen leefomgeving gehaald. Soms ter overbrugging, vanwege crisis en/of behandeling.
Het onderwijs wordt zo ingericht dat er rekening wordt gehouden met de specifieke mogelijkheden en moeilijkheden van de jongeren. Wij geven aangepaste, individueel gerichte onderwijskundige hulp in kleine leergroepen van maximaal 10 leerlingen.

De doelgroep jongeren bestaat uit jeugdigen die behoefte hebben aan een stabiele, perspectief biedende vervangende opvoedingssituatie. Het betreft veelal jongeren met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Zij hebben behoefte aan een woonvoorziening met een specialistisch opvoedingsklimaat, waarin gerichte behandeling wordt geboden. De gemiddelde verblijfsduur van de jongeren bij het behandelcentrum van Pactum ligt tussen de 9 en 12 maanden.

Missie

Het onderwijs van VSO Lochem is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en is zodanig ingericht dat een ononderbroken ontwikkeling van de psychosociale en schoolse ontwikkeling plaats kan vinden. Hierdoor wordt de kans vergroot op succesvolle deelname aan passend (beroeps)vervolgonderwijs of (loonvormend) werk binnen de maatschappelijk aanvaardbare kaders.

 

VSO Lochem maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.

 

 

‘Waar speciaal gewoon is kan meer, onvoorwaardelijk, elke dag opnieuw.’

 

Visie

Onze gedeelde visie is dat iedere jongere een programma ontvangt dat past bij zijn/haar cognitieve capaciteiten, mogelijkheden en talenten. Door nauwe samenwerking met de jeugdzorginstellingen en het inrichten van een specifieke leeromgeving wordt aangesloten bij de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van onze doelgroep leerlingen.

Wij vinden het van belang om een klimaat te creëren waarin leerlingen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen, waardoor leerlingen in deze kleinschalige en gespecialiseerde setting tot leerprestaties en persoonlijk ontwikkeling kunnen komen.

‘Gericht op jouw toekomst halen we er samen uit wat er in zit.’