De Gemeenschappelijke MR

Alle scholen van de SOTOG hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR). Naast deze MR-en heeft de stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin gaat het om beleidszaken die voor de hele stichting van belang zijn. Zo bespreken de leden in GMR jaarlijks de begroting met de bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.
De GMR bestaat uit ouders en personeelsleden van de aangesloten scholen. De leden van de GMR denken, praten en beslissen mee met de bestuurders van SOTOG. Zij leveren daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. De GMR vergadert vier keer per jaar.

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak. Het is haar taak ervoor te zorgen dat iedereen in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, toe te lichten en te verdedigen. Het is ook haar taak om een klimaat te scheppen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. Het gaat de MR uiteindelijk maar om één ding: het reilen en zeilen van de school. Onder de MR van 01QH VSO van SOTOG vallen de volgende scholen:
VSO Klein Borculo
VSO De Isselborgh
VSO De Korte Dreef
VSO De Veenlanden
VSO Lochem
De Horizon te Doetinchem
Dienst O&O.

Contact opnemen met de MR

 

MR leden

Personeel
De heer H. Mattijssen (vz), VSO Klein Borculo
Mevrouw R. Jansen, VSO De Veenlanden
Mevrouw S. Jolink, VSO De Isselborgh
Vacature voor VSO De Korte Dreef
Locatiedirecteuren, adviserende leden

Ouders
Mevrouw J. Sulman, VSO Klein Borculo
De heer A. Draper, VSO De Isselborgh
Mevrouw N. Ter Stal, VSO De Veenlanden
Vacature voor VSO De Korte Dreef