De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel. De regels voor medezeggenschap zijn wettelijk vastgelegd in de “Wet medezeggenschap op scholen” (WMS). Deze wet biedt een basis voor de positie van de medezeggenschapsraad in school. De wet bevat veel mogelijkheden om als ouders en personeel mee te denken en mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, etc. In de WMS wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via het instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Mocht u vragen hebben over de MR kunt u contact opnemen met de voorzitter.

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is dé plek om invloed uit te oefenen op het beleid van de stichting. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn zowel medewerkers als ouders vertegenwoordigd. Samen vormen zij een belangrijke gesprekspartner voor het College van Bestuur. Dat de belangen groot zijn blijkt uit de wettelijke taken die de GMR heeft, denk bijvoorbeeld aan advies of instemming geven over financiën, strategisch beleid of het bestuursformatieplan. Kortom alle onderwerpen die meerdere scholen van de stichting aangaan behoren tot het aandachtsgebied van de GMR.

 

GMR nieuwe stijl

We zijn gestart met initiatieven om te komen tot een nog meer gedragen vorm van medezeggenschap binnen de stichting. Hierdoor wordt het werk van de GMR nog interessanter. De voorzitter van de GMR stelt samen met het bestuur de agenda vast, naast de wettelijk bepaalde onderwerpen kan de GMR ook zelf items agenderen. De GMR wordt samengesteld uit ouders en medewerkers van de diverse scholen, het lidmaatschap van de GMR hoeft niet te worden gecombineerd met het lidmaatschap van een MR, dit mag uiteraard wel.

 

Praktisch

De GMR vergadert ca. vijf keer per jaar met het college van bestuur, twee keer per jaar schuiven twee leden van de raad van toezicht aan. De vergaderingen worden aan het einde van de werkdag gepland.

 

GMR- contactpersoon

Brenda Harmsen, voorzitter van de GMR

E: b.harmsen@sodeisselborgh.nl

Meer informatie over de GMR kunt u krijgen bij de voorzitter van de GMR of via school.

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak. Het is haar taak ervoor te zorgen dat iedereen in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, toe te lichten en te verdedigen. Het is ook haar taak om een klimaat te scheppen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. Het gaat de MR uiteindelijk maar om één ding: het reilen en zeilen van de school. Onder de MR van 01QH VSO van SOTOG vallen de volgende scholen:
VSO Klein Borculo
VSO De Isselborgh
VSO De Korte Dreef
VSO De Veenlanden
VSO Lochem
De Horizon te Doetinchem
Dienst O&O.

[button url=”mailto: mr01qh@sotog.nl” color=”orange” target=”_self” transparent=”no”]Contact opnemen met de MR[/button]

 

MR leden

Personeel
De heer H. Mattijssen (vz), VSO Klein Borculo
Mevrouw R. Jansen, VSO De Veenlanden
Mevrouw S. Jolink, VSO De Isselborgh
Vacature voor VSO De Korte Dreef
Locatiedirecteuren, adviserende leden

Ouders
Mevrouw J. Sulman, VSO Klein Borculo
De heer A. Draper, VSO De Isselborgh
Mevrouw N. Ter Stal, VSO De Veenlanden
Vacature voor VSO De Korte Dreef